Κρατήσεις:
Όλες οι κρατήσεις γίνονται σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος και όχι για συγκεκριμένο μοντέλο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας οχήματος στην προεπιλεγμένης από τον πελάτη κατηγορία, αναφορικά πάντοτε με επιβεβαιωμένη κράτηση, η SANTORI RENTAL διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει στον πελάτη αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.

Οδηγός:
Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 23 έτη για τη χρήση αυτοκινήτων κατηγορίας A,B,C,D και τα 25 έτη για τις υπόλοιπες κατηγορίες αυτοκινήτων.

Άδεια οδήγησης:

Απαιτείται η προσκόμιση ισχύουσας άδειας οδήγησης για την ελληνική επικράτεια και την Ε.Ε, η οποία έχει εκδοθεί τουλάχιστον 1 χρόνο πριν από την ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως. Πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ απαιτείται να διαθέτουν διεθνή άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, μαζί με την προσκόμιση της εθνικής άδειας οδήγησης.

Κλήσεις – Πρόστιμα:
Οι κλήσεις και τα πρόστιμα συνεπεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας επιβαρύνουν τον Μισθωτή. Ο Μισθωτής επιπροσθέτως αναλαμβάνει κατά περίπτωση και την πληρωμή των εξόδων διαχείρισης.

Τρόπος πληρωμής:
Ο ενοικιαστής απαιτείται να προσκομίσει πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την ενοικίαση, ακόμα και αν η πληρωμή γίνει με μετρητά χρήματα. Η ενοικίαση προπληρώνεται.

Ακυρώσεις
Η ακύρωση της κράτησης πρέπει να γίνει τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα έναρξης της ενοικίασης του οχήματος, (σύμφωνα πάντοτε με την ακριβή ώρα κράτησης), όπως αυτή πραγματοποιήθηκε στο σύστημα κρατήσεων της εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μια κράτηση, θα απευθυνθείτε στην εταιρεία μέσω του συστήματος κρατήσεων.

Οι ακόλουθες χρεώσεις θα ισχύουν για τις ακυρώσεις κρατήσεων:

Σε περίπτωση ειδοποίησης ακύρωσης η οποία παραλαμβάνεται από την SANTORI RENTAL σε λιγότερο από εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη ενοικίασης του οχήματος, δεν θα επιστραφεί κανένα χρηματικό ποσό το οποίο έχει ενδεχομένως προκαταβληθεί.

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός ωρών λειτουργίας:
Επιβάρυνση πελάτη 20€ για την παραλαβή και 20€ για την παράδοση .

Παραδόσεις – Παραλαβές εκτός σταθμών:
Οι παραδόσεις και παραλαβές εκτός σταθμών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η επιβάρυνση για παραδόσεις παραλαβές για το Λιμάνι (Αθηνιός) ειναι 20€ για παραλαβή και 20€ για παράδοση και για Αεροδρόμιο 10€ για παραλαβή και 10€ για παράδοση

Επιπλέον οδηγός:
Η χρέωση για κάθε επιπλέον οδηγό είναι 5€/ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός οδηγών καθορίζεται στα 3 άτομα.

Παιδικό κάθισμα:
Η χρέωση για παιδικό κάθισμα καθορίζεται στα 5€/ημέρα κατόπιν αιτήματος του πελάτη

Καύσιμα:
Ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου που το παρέλαβε. Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου με μικρότερη ποσότητα καυσίμου από την αρχική (δηλαδή την ποσότητα καυσίμου που ο πελάτης παρέλαβε το όχημα) ο πελάτης επιβαρύνεται με τη διαφορά του καυσίμου. Καμία αποζημίωση δεν προβλέπεται για τον πελάτη εάν το αυτοκίνητο επιστραφεί με μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμου απ’ ότι παρελήφθη. Τα οχήματα παραδίδονται με ελάχιστη ποσότητα καυσίμου που αντιστοιχεί στο ¼ του ρεζερβουάρ.

Ατύχημα:
Σε περίπτωση ατυχήματος ο πελάτης επιβαρύνεται με 15€ για τα έξοδα της διαχείρισης του φακέλου ατυχήματος.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ:

CDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

άνω των 600€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας για τις κατηγορίες A,B,C,D,E,F (μόνο για τις κατηγορίες αυτοκινήτων)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
SCDW – Απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου:

άνω των 300€ +ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των 6€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E,F (μόνο για τις κατηγορίες αυτοκινήτων) Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

FDW – Πλήρης απαλλαγή καταβολής προκληθείσης ζημιάς:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιανδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των:

12€ επιπλέον του CDW, για κάθε ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E,F (μόνο για τις κατηγορίες αυτοκινήτων)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απαλλαγή της ευθύνης, η ζημία να μην οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

PAI – Ασφάλιση Οδηγού:

Ο ενοικιαστής δεν καλύπτεται με «Ασφάλιση Οδηγού» (PAI), εκτός εάν αποδεχθεί και υπογράψει τον σχετικό όρο του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλλει το ποσό των: 10€/ ημέρα ενοικίασης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Ανώτατο ποσό καταβαλλόμενης ασφαλιστικής αποζημίωσης: 15.000 ευρώ.

Ασφαλιστικά Όρια:

Τα οχήματα είναι ασφαλισμένα έναντι τρίτων (εξαιρουμένου του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€) ανά ατύχημα και για υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της SANTORI RENTAL) έως το ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (1.220.000,00€). Σε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω ορίων, θα ισχύουν πάντοτε τα κατώτατα όρια, όπως αυτά καθορίζονται από την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Ζημιές που υπερβαίνουν το όριο της ασφαλιστικής κάλυψης ή εξαιρούνται από αυτήν, θα καταβάλλονται εξ’ ολοκλήρου από τον πελάτη.

Κλοπή / Πυρός:

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για οποιαδήποτε ζημιά του αυτοκινήτου σε περίπτωση φωτιάς ή κλοπής, εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου της εταιρείας και καταβάλει το ποσό των: 10€/ ημέρα ενοικίασης για τις κατηγορίες A,B,C,D,E,F (μόνο για τις κατηγορίες αυτοκινήτων) Κύρια προϋπόθεση για την ανωτέρω κάλυψη η μη ύπαρξη αμέλειας, έστω και ελαφράς, ή η τέλεση παράνομων πράξεων κατά την διάρκεια μισθώσεως του οχήματος.

Μεταφορά αυτοκινήτου εκτός συνόρων:

Απαγορεύεται η μεταφορά και η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός των συνόρων της Ελληνικής Επικράτειας. Εξαιρετικά και μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της εταιρείας και με την πληρωμή του εκάστοτε ποσού που θα ορίσει η εταιρεία επιτρέπεται η οδήγηση του αυτοκινήτου εκτός συνόρων

Μεταφορά αυτοκινήτου με πλοίο:

Για την μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο απαιτείται έγγραφη έγκριση της εταιρείας.